آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا

شما می توانید آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا را از فایل زیر دانلود نمائید.

قوانین و آیین نامه های شورایی/ آئین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی بخش
قوانین و آیین نامه های شورایی/ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و شورای عالی استان ها
قوانین و آیین نامه های شورایی/ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب