پنجاهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی- قسمت دوم)

شما می توانید پنجاهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی- قسمت دوم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

چهل و نهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی)
آموزه های شورایی// چهل و هشتمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری بازرگانی و تجاری)
چهل و هفتمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت هفتم)
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب