نسخه آزمایشی

دولت به کشاورزان الگوی کشت بدهد/ ضرورت حمایت از کشاورزان برای نصب سیستم های جدید آبیاری

رضا شاه حسینی پیشنهاد کرد: بایستی برای کشاورزی الگوی کشت داشته باشیم. از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم الگوی کشت بدهد زیرا اگر الگوی کشت ارائه شود؛ حداقل کشاورزان می دانند که چه محصولاتی بکارند.

رئیس شورای استان سمنان: برنامه ریزان کشوری و استانی از ظرفیت شوراها استفاده نمی کنند

دولت به کشاورزان الگوی کشت بدهد/ ضرورت حمایت از کشاورزان برای نصب سیستم های جدید آبیاری

رضا شاه حسینی پیشنهاد کرد: بایستی برای کشاورزی الگوی کشت داشته باشیم. از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم الگوی کشت بدهد زیرا اگر الگوی کشت ارائه شود؛ حداقل کشاورزان می دانند که چه محصولاتی بکارند.

۱۰:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
سامانه ثبت تخلفات
آخرین اخبار