روستاهای اشتغال آفرین

روستاهای اشتغال آفرین

کتاب آشنایی با محدوده شهری
شما می توانید کتاب شماره 19 را از فایل زیر دانلود کنید. شهر هوشمند
شما می توانید کتاب پیاده رو سازی و پیاده راه سازی را از فایل زیر دانلود کنید. پیاده رو سازی و پیاده راه سازی

کتاب شهر خلاق

شما می توانید کتاب شماره 20 شهر خلاق را از فایل زیر دانلود کنید.

۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

کتاب مدیریت شهری

شما می توانید کتاب مدیریت شهری را از فایل زیر دانلود کنید.

۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

کتاب گردشگری شهری

شما می توانید فایل کتاب گردشگری را از فایل زیر دانلود نمائید.

۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
سامانه ثبت تخلفات
اخبار برگزیده
آخرین مطالب