آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور

ماده 1- ارکان تشکیلاتی شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر تعیین می شود :

الف -  دفتر هیئت رییسه

ب - دبیرخانه

پ - کميسیونها

تبصره - شورای اسلامی شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ی اسلامی روستا صرفا دارای رکن بند ( ب ) می باشد .

ماده 2 - سقف ردیفهای شغلی شورای عالی استانها به تعداد ( 35 ) ردیف و شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأیید شورای عالی استانها به شرح زیر تعیین می شود :

الف - شورا ی اسلامی استانها حداکثر ( 5 ) ردیف

ب - شورای اسلامی شهرستان تا سی و پنج هزار نفر جمعیت ( 1 ) ردیف

پ - شورای اسلامی شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعیت ( 2 )ردیف

ت - شورای اسلامی شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعیت به بالا ( 3 ) ردیف

ث- شورای اسلامی شهرهای بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 2 ) ردیف

ج - شورای اسلامی شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر جمعیت    ( 3 ) ردیف

چ - شورای اسلامی شهرهای صد هزار نفر جمعیت تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ( 4 ) ردیف

ح - شورای اسلامی شهرهای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 6 ) ردیف

خ - شورای اسلامی شهر های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت    ( 10 ) ردیف و شهرهای بيش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنجاه هزار نفر ( 1 ) ردیف اضافه می شود .

د - شهر تهران ( 140 ) ردیف

تبصره 1-  به کارگیری افراد برای تصدی ردیفهای شغلی این ماده منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است .

تبصره 2- به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر با رعایت بند    ( 8 ) ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها موضوع تصویب نامه شماره 1762/ت21068 ه مورخ 24/1/1387 خواهد بود .

ماده 3- شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیر دولتی انجام دهند .

ماده 4- شرح وظایف تفصیلی هریک از ردیفهای شغلی توسط دبیر خانه شورای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای مربوط به تایید شورا ی عالی استانها می رسد .

ماده 5- دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رییس شورا ارجاع می شود بر عهده دارد .

تبصره - رییس دبیرخانه شورای عالی استانها و مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رییس شورای مربوط منصوب می شوند .

ماده 6- کارکنان دبیرخانه شورای عالی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار- مصوب 1369- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت 25342 ه مورخ 14/12/1381 ) و قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آنها هستند .

ماده 7- دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی ، شهرداری ها و دهیاریها به صورت مأمور استفاده نمایند.