🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 13:00

بازتاب مصاحبه دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 13:00 روز پنجشنه 14 اسفند ماه از شبکه خبر.

فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 17:30
فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 15:00
فیلم 🎬 بازتاب چهلمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

🎬 /حتما ببینید/

معرفی نمایندگان محترم دوره پنجم شورای عالی استانها

۱۴:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
سامانه ثبت تخلفات