بازآفرینی ساختارها و آموزش کارگزاران شورایی راهکار ارتقای جایگاه شوراهاست

رضائیان با بیان اینکه نادیده گرفتن ساختارهای شورایی و ضعف کارگذاران شوراها سبب تضعیف جایگاه شوراها شده است گفت: برای برون رفت از این وضعیت باید به دنبال بازآفرینی ساختارها و آموزش کارگذاران شوراها باشیم.

نماینده استان لرستان در شورای عالی استان ها: وزارت راه و شهرسازی، تکمیل جاده های لرستان را سرعت بخشد
ثبت نام اعضای شوراها در سامانه جامع شوراهای کل کشور
نماینده استان لرستان در شورای عالی استان ها خبر داد: تکمیل پروژه راه آهن دورود - خرم آباد نیازمند تامین اعتبار/افزایش ظرفیت خط آهن جنوب با تکمیل پروژه راه آهن درود-خرم آباد

بازآفرینی ساختارها و آموزش کارگزاران شورایی راهکار ارتقای جایگاه شوراهاست

رضائیان با بیان اینکه نادیده گرفتن ساختارهای شورایی و ضعف کارگذاران شوراها سبب تضعیف جایگاه شوراها شده است گفت: برای برون رفت از این وضعیت باید به دنبال بازآفرینی ساختارها و آموزش کارگذاران شوراها باشیم.

۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب