فساد اداری(قسمت سوم)

فساد اداری(قسمت سوم)

شما می توانید هجدهمین آموزه شورایی با عنوان فساد اداری(قسمت دوم) را از فایل زیر دانلود فرمائید. فساد اداری(قسمت دوم)
شما می توانید هفدهمین آموزه شورایی با عنوان فساد اداری(قسمت اول) را از فایل زیر دانلود فرمائید. فساد اداری(قسمت اول)
آموزه های شورایی// سبک های مذاکره

فساد اداری (قسمت چهارم)

شما می توانید بیستمین آموزه شورایی با عنوان فساد اداری (قسمت چهارم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

سبک های مذاکره

شما می توانید شانزدهمین آموزه شورایی با عنوان " سبک های مذاکره " را از فایل زیر دانلود نمائید.

۱۰:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

فنون مذاکره

شما می توانید چهاردهمین آموزه شورایی با عنوان " فنون مذاکره " را از طریق فایل زیر دانلود نمائید.

۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

ارتباط تلفنی موثر

شما می توانید سیزدهمین آموزه شورایی با عنوان " ارتباط تلفنی موثر" را از طریق فایل زیر دانلود نمائید.

۱۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

ملاحظات امنیتی در مذاکرات تلفنی

شما می توانید دوازدهمین فایل آموزه های شورایی با عنوان " ملاحظات امنیتی در مذاکرات تلفنی" را از فایل زیر دانلود نمائید.

۱۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

نگهداری از اسناد طبقه بندی شده

شما می توانید یازدهمین آموزه شورایی را با عنوان " نگهداری از اسناد طبقه بندی شده" از طریق فایل زیر دانلود نمائید.

۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
سامانه ثبت تخلفات
آخرین مطالب