صفحه شخصی

علیرضا احمدی

استان قم - شهر قم
تحصیلات: دکتری فقه ومبانی حقوق

* دکتری الهیات (فقه ومبانی حقوق) * کارشناسی ارشد (برنامه ریزی امورفرهنگی) * کارشناسی ارشد الهیات (فقه ومبانی حقوق) * کارشناسی (اقتصادصنعتی ) /کارشناسی(اقتصادبازرگانی) /کارشناسی (اقتصادپول وبانکداری) * کاردانی(علوم قرآن وحدیث)

یادداشت ها
اخبار و مصاحبه ها
عکس
فیلم