از اقدامات شورای عالی استان ها حمایت می کنیم

رضایی کوچی با بیان اینکه رویکرد قابل قبولی در شورای عالی استان ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی کشور شکل گرفته است، گفت: ما نیز از این مجموعه حمایت و پشتیانی می کنیم و اعتقاد ما بر این است که هم باید از شورای عالی استان ها حمایت شود و هم اختیارات بیشتری به شوراها داده شود.

۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹