🎬 ضرورت توجه به پروژه بزرگراهی حرم تا حرم در استان سمنان

محمد برزه کار نماینده استان سمنان در شورای عالی استان ها با اشاره به پهناور بودن استان سمنان و عدم وجود راه های مناسب در این استان گفت: ضروری است به پروژه بزرگراهی حرم تا حرم نگاه ویژه ای شود.

۰۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹