🎬 برآیند عملکرد شوراها در کشور مثبت بوده است

حسین بامیری گفت: اگر بخواهیم برایند عملکرد شوراها در سراسر کشور را بررسی کنیم در بیشتر حوزه ها می توان به شوراها نمره قبولی داد.

۱۴:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰