🎬 آشنایی با سامانه ملی ثبت تخلفات و گزارشات مردمی شورای عالی استان ها

برای ثبت شکایات خود و تخلفات شوراها و شهرداری های سراسر کشور به آدرس زیر مراجعه کنید. https://nezarat.shoraha.org.ir

۱۲:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰