ضرورت توجه به موضوعات توسعه حمل و نقل عمومی در تهران

ناصر عبدی آذر نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها گفت: تصور همه مردم این است که استان تهران استانی برخوردار از حیث منابع و امکانات است اما در همین استان نقاطی را داریم که از محروم ترین مناطق کشور هم محروم تر است.

۱۳:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۷