🎬 اجرای مدیریت یکپارچه بدنه دولت را کوچک می کند

ناصر عبدی آذر نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها

۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰