🎬 انتقال غیر علمی آب کارون یکی بزرگترین چالش موجود استان خوزستان است

سعید سیلاوی نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها

۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰