🎬 رفع تبعیض یکی از مهمترین وظایف شورای عالی استان هاست

محمد برزه کار نماینده استان سمنان در شورای عالی استان ها

۱۲:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷