رزومه

حسام الدین شهیدی

استان مرکزی - شهر ساوه
تحصیلات: دیپلم برق
تعداد عضویت در شورای عالی استانها: ۱
تعداد عضویت در شورای شهر: ۳

عضویت شورای شهر شورای شهرستان شورای استان شورایعالی استانها شورای حل اختلاف هیات تطبیق مصوبات

شورای شهرستان
شورای استان
شورایعالی استانها
شورای حل اختلاف
هیات تطبیق مصوبات