شنبه, 25 آذر 1396


دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی


دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش ، شهر، شهرستان ، استان و عالی استانها

مصوب سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها مورخ 10/12/1385

 

 

مستندات قانونی:

این دستورالعمل باستناد به مواد 12،10،9،8 و13 آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی ، بخش ،شهر ، شهرستان ، استان و عالی استان ها مصوب هیئت محترم وزیران و به منظور تعیین وظایف هیئت رئیسه شوراهای موضوع این دستورالعمل تهیه و در تاریخ 10/12/1385به تصویب شورای عالی استانها رسید.

 

ماده1:منظور از هیئت رییسه در این دستورالعمل مجموعه ساختاری است که متشکل از رییس ، نایب رییس ، منشی یا منشیان و سخنگو بوده و این مجموعه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

تبصره 1: شرح وظایف هریک از اعضای هیئت رییسه مواردی است که در آیین نامه های داخلی شوراهای اسلامی بخش ، شهر ، شهرستان ، استان و عالی استانها و آیین نامه اجرایی شوراهای اسلامی شهر مصوب هیئت وزیران ذکر شده است.

تبصره2- سازوکار انتخاب اعضای هیئت رییسه براساس مستندات ماده 16 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی (6/7/82)و همچنین آیین نامه های داخلی شوراهای موضوع این دستورالعمل خواهد بود.

 

ماده2:وظایف و اختیارات هیئت رییسه شوراها عبارتند از:

همکاری با رییس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا.

تدوین برنامه ها ، خط مشی ها و سیاستهای اداره شورا که به تصویب شورا خواهد رسید.

همکاری در جهت انسجام، کارآمدی و ارتقاء عملکرد شورا

همکاری با رییس شورا درخصوص اولویت بندی برنامه ها،تهیه و تنظیم دستور جلسات، ثبت مذاکرات شورا ، کمیسیونها، تنقیح ، ارسال ، پیگیری و اجرای مصوبات شورا.

تلاش برای حفظ جایگاه ، اقتدار و دفاع از حقوق شوراها

همکاری با رییس شورا در نظارت بر حسن اجرای آیین نامه داخلی ، قانون و مقررات در جلسات شورا

همکاری در حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیونها و تلاش برای ارتقاء عملکرد کمیسیونها

پیگیری تهیه و تدوین برنامه سالیانه و همچنین بودجه داخلی شورا

نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب شوراها در نهادها ، سازمانها ، مجامع و هیئت ها

 

ماده3-جلسات هیئت رییسه شوراهای موضوع این دستورالعمل بصورت رسمی و با حضور اکثریت نسبی اعضاء هیئت رییسه و با دستور جلسات مشخص تشکیل و کلیه مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات هیئت رییسه در دفتر مخصوص ثبت و ضبط خواهد شد. حضور رئیس یا نائب رئیس در جلسه الزامی است.

تبصره1- تعداد و چگونگی تشکیل جلسات هر کدام از شوراهای موضوع این دستورالعمل متناسب با حجم و میزان فعالیتها و طرحها و برنامه های هر شورا و مطابق تصمیمات داخلی هیئت رییسه خواهد بود.اما حداقل برگزاری یک جلسه رسمی ماهیانه ضروری و الزامی است.

تبصره2- برای ثبت مذاکرات و مصوبات هیئت رییسه ، پی گیری تصمیمات و انجام سایر امور جاری هیئت رییسه یک نفر از اعضاء یا غیرعضو دارای تخصص و تجربه مرتبط با رعایت قوانین و مقررات و با حکم ریاست شورا بعنوان دبیر هیئت رییسه انتخاب خواهد شد.

تبصره4- اعضای هیئت رییسه در انجام فعالیتهای مربوطه ملزم به رعایت قانون شوراها ، آیین نامه های داخلی و سایر مقررات موضوعه می باشند. هیأت رئیسه در مقابل اعضاء شورا پاسخگو خواهد بود و کلیه مصوبات خود را می بایستی بلافاصله به اطلاع اعضاء شورا برساند.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 3 ماده و 9 بند و 6 تبصره در تاریخ 10/12/85  با بیست رأی موافق به تصویب شورای عالی استانها رسید.


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

نسایت دندان پزشکی

مورش مجازی

کتاب

ژورنال پزشکی

طب هوا فضا

معده

نروده

مرکز تغذیه

هاضمه

اسناد دیجیتال

درمان

دانشگاه علوم پزشکی اجا

ارتودنسی

moai document